← Go Back

2018道路安全在灣仔填色比賽

2018道路安全在灣仔填色比賽

灣仔區議會屬下發展、規劃及交通委員會、灣仔社區聯會合辦

班別 學生 名次
3D 楊芷倫 初級組季軍
6B 黃凱逸 高級組亞軍
6A 梁溢朗 高級組優異獎
6C 陳栩揚 高級組優異獎