← Go Back

愛護『理』眼睛 ─ 兒童繪畫比賽

愛護『理』眼睛 ─ 兒童繪畫比賽

香港理工大學主辦

班別 學生姓名 項目 名次
1B 許綽穎 繪畫比賽 冠軍
6C 陳栩揚 四格漫畫比賽 優異獎