← Go Back

港島第十八屆(2019)大潭三塘跑比賽

港島第十八屆(2019)大潭三塘跑比賽

香港童軍總會港島地域-港島榮譽童軍會主辦

班別 學生姓名 項目 名次
6A 程溢康 「主席盃」幼童軍男子組 亞軍